Cтруктура профсоюза СО РАН

н/п

Название организации

Количество членов профсоюза

1.

НИОХ СО РАН

199

2.

ИТПМ СО РАН

171

3.

ГПНТБ СО РАН

168

4.

ИАиЭ СО РАН

236

5.

НГУ (студенты)

461

6.

НГУ (сотрудники)

215

7.

ИЭОПП

153

8.

НФ ИВЭП СО РАН

22

9.

ДУ СО РАН

85

10.

КТИ ПМ СО РАН

33

11.

ИК СО РАН

285

12.

ИЛФ СО РАН

74

13.

ИАЭТ СО РАН

92

14.

ИГиМ СО РАН

244

15.

ИХТТМ СО РАН

102

16.

ИГД СО РАН

183

17.

ИФП СО РАН

398

18.

ИЦиГ СО РАН

330

19.

ЦСБС СО РАН

148

20.

ИВЭП СО РАН

137

21.

ИГиЛ СО РАН

243

22.

ИНХ СО РАН

171

23.

ИВТ СО РАН

66

24.

УЭВ СО РАН

140

25.

ИХБФМ СО РАН

140

26.

ИСЭиЖ

117

27.

ДОУ №305

20

28.

ДОУ №258

18

29.

ДОУ №84

11

30.

ДОУ № 477

18

31.

ДОУ №352

23

32.

ИВТиМГ СО РАН

152

33.

ИСИ СО РАН

63

34.

ИЯФ СО РАН

2837

35.

ИХКиГ СО РАН

126

36.

ИПА СО РАН

54

37.

ЦКБ СО РАН

56

 

 

 

 

ИТОГО

8000